You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

        

 

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ¾¾¾¾¾¾¾                                                          ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  Số:_______/TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh

 đối với sinh viên Khoá 37 – ĐHCQ đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

¾¾¾

 Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 23/09/2008 về việc ban hành “Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”;

Căn cứ thông báo số 16/TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 05/01/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

Nay phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) thông báo về việc xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 37 – Đại học chính quy đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Khoá 37 – Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đúng với quy định và có nguyện vọng muốn chuyển điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

2. Quy trình và thời gian thực hiện

-Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm (Cẩm nang sinh viên năm 2011 – trang 136) để quyết định học phần nào muốn đề nghị miễn học, miễn thi và chuyển điểm;

-Sinh viên tải mẫu đơn xin miễn học và chuyển điểm học phần môn học tiếng Anh trên trang web của Ban Ngoại ngữ ( http://bnn.ueh.edu.vn/) và điền đầy đủ thông tin;

-Sinh viên nộp đơn và bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho lớp trưởng theo lớp sinh viên;

-Lớp trưởng tập hợp các đơn và chứng chỉ của các sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm theo lớp của mình và lập danh sách theo mẫu trên trang web của Ban Ngoại ngữ;

-Từ ngày 24/10 đến 28/10/2011(trong giờ hành chính) lớp trưởng nộp đơn, chứng chỉ và danh sách cho Ban ngoại ngữ; 

-Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2011 (trong giờ hành chính) lớp trưởng nhận kết quả xét duyệt từ Ban Ngoại ngữ và phát lại cho các bạn sinh viên trong lớp;

-Ngày 21/11/2011 Ban Ngoại ngữ chuyển kết quả xét duyệt về phòng QLĐT-CTSV và thông báo kết quả xét duyệt tại trang web của Ban Ngoại ngữ.

3. Một số lưu ý thêm

-Sinh viên phải lưu giữ kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh của mình để đối chiếu với kết quả học tập trong tài khoản cá nhân;

-Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không phải đăng ký học. Trường sẽ không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm;

-Nhà trường sẽ không giải quyết đơn xin miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh sinh viên ngoài thời gian quy định trên;

Trong quá trình thực hiện thông báo này, nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ phòng QLĐT-CTSV theo số điện thoại sau: (08)38230082 (số nội bộ 122, 141, 183).

 

  Nơi nhận:                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

-SV K37–ĐHCQ;                                                      TP. Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

-Trưởng Khoa/Ban;

-TK Ban NN;

-Lưu: VT, KQHT.

  

                                                                                                    TS. Trần Thế Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
Bản quyền thuộc Ban Ngoại Ngữ - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM